Thông báo Ngày:21/09/2015

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /KH-CĐNCNCĐA

Bình Dương, ngày 21  tháng 09 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia nghề Cắt gọt kim loại

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3, 2 cho người lao động thuộc nghề Cắt gọt kim loại trong tháng 11 năm 2015 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ:

  Nghề Cắt gọt kim loại: 50 thí sinh thuộc các công ty: công ty cổ phần LILAMA 18, Công ty CPTM Phát Triển Kỹ Thuật Và Nhân Lực Quốc Tế (JVNET., JSC),  công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP-SYM, công ty TNHH cơ khí Nhật Long, công ty cơ khí Thế Hải, công ty TNHH cơ khí CNC.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 6 ngày từ 02/11/2015 đến 07/11/2015

2. Địa điểm: Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.

- Địa chỉ: đường 30/4, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0650 377 4652 – 0650 377 4647; Fax: 0650 377 4573

- Email: dapinfo@dongan.edu.vn

- Website: dongan.edu.vn

III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, BAN THƯ KÝ VÀ TỔ GIÁM SÁT:

1. Ban tổ chức:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Trần Hữu Lịch

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Trưởng ban

2

Phạm Hồng Kỳ

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

3

Nguyễn Trung Thành

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

4

Phan Huy Bằng

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

5

Nguyễn Thanh Thuận

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

2. Ban giám khảo:

- Nghề Cắt gọt kim loại:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Dương Văn Linh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Trưởng ban

2

Lê Quang Sơn

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Phó ban

3

Phan Thế Nhân

Trường Cao đẳng nghề KTCN TPHCM

Thành viên

4

Nguyễn Văn Hưng

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

3. Ban thư ký:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hà

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Trưởng ban

2

Nguyễn Lượt

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Phó ban

3

Lê Hoài

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

 

4. Tổ giám sát:

- Nghề Cắt gọt kim loại:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Đặng Nguyên Lý

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Tổ Trưởng

2

Nguyễn Văn Dũng

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Tổ phó

3

Nguyễn Hải Long

Trường Cao đẳng nghề CNC Đồng An

Thành viên

IV. LỊCH ĐÁNH GIÁ:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

Sáng 02/11/2015

 

 

 

7:30 – 9:00

Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo để kiểm tra các điều kiện thi, thống nhất quy trình, cách thức tổ chức, phân công nhiệm vụ

Phòng họp A

Thành phần: Ban tổ chức, Ban giám khảo

9:00 – 9:45

Khai mạc

Hội trường Trung tâm Công nghệ cao CNC

Có chương trình riêng

10:00 – 11:00

Thi lý thuyết

Phòng A413, A414

 

11:00 – 11:30

Tổ chức bốc thăm, chia nhóm, công bố lịch thi thực hành cho từng nhóm

 

Phòng A415

 

Chiều 02/11/2015

 

 

 

12:30 – 12:45

Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám khảo

Phòng họp A

 

12:45 – 13:00

Tập trung thí sinh, phân công vị trí thi, nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

-  05 thí sinh đánh giá bậc 2.

- 05 thí sinh đánh giá bậc 3.

13:00 – 16:00

Thi thực hành

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

 

16:00 – 16:30

Họp Ban giám khảo, Ban thư ký. Tổng hợp kết quả thi đợt 1.

Phòng họp A

 

Sáng 03/11/2015

 

 

 

7:30 – 7:45

Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám khảo

Phòng họp A

 

7:45 – 8:00

Tập trung thí sinh, phân công vị trí thi, nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

-  05 thí sinh đánh giá bậc 2.

- 05 thí sinh đánh giá bậc 3.

8:00 – 11:00

Thi thực hành

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

 

11:00 – 11:30

Họp Ban giám khảo, Ban thư ký. Tổng hợp kết quả thi đợt 2.

Phòng họp A

 

Chiều 03/11/2015

 

 

 

12:30 – 12:45

Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám khảo

Phòng họp A

 

12:45 – 13:00

Tập trung thí sinh, phân công vị trí thi, nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

-  05 thí sinh đánh giá bậc 2.

- 05 thí sinh đánh giá bậc 3.

13:00 – 16:00

Thi thực hành

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

 

16:00 – 16:30

Họp Ban giám khảo, Ban thư ký. Tổng hợp kết quả thi đợt 3.

Phòng họp A

 

Sáng 04/9/2015

 

 

 

12:30 – 12:45

Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám khảo

Phòng họp A

 

12:45 – 13:00

Tập trung thí sinh, phân công vị trí thi, nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

-  05 thí sinh đánh giá bậc 2.

- 05 thí sinh đánh giá bậc 3.

13:00 – 16:00

Thi thực hành

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

 

16:00 – 16:30

Họp Ban giám khảo, Ban thư ký. Tổng hợp kết quả thi đợt 4.

Phòng họp A

 

Chiều 04/11/2015

 

 

 

12:30 – 12:45

Họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám khảo

Phòng họp A

 

12:45 – 13:00

Tập trung thí sinh, phân công vị trí thi, nhận dụng cụ, vật tư, thiết bị

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

-  05 thí sinh đánh giá bậc 2.

- 05 thí sinh đánh giá bậc 3.

13:00 – 16:00

Thi thực hành

Xưởng thực hành A113, Trung tâm Công nghệ cao CNC

 

16:00 – 16:30

Họp Ban giám khảo, Ban thư ký. Tổng hợp kết quả thi đợt 5. Tổng kết đánh giá kỳ thi.

Phòng họp A

 

 

                                                                                                    Người lập

 

 

 

                                                                                                Lê Quang Sơn


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP