Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh, sinh viên khóa 2015 Ngày:09/10/2015

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNC ĐỒNG AN

  
 

Số: 192 /KH-CĐNCNCĐA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
 

Bình Dương, ngày 9 tháng 10 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh, sinh viên khóa 2015

 


1. Mục đích, yêu cầu.

- Giúp cho sinh viên khóa 2015 nắm vững và thực hiện đúng những qui định liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt trong Nhà trường.

- Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên trong thời gian học tập tại Trường.

- Tham gia sinh hoạt đầu khóa là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả sinh viên mới nhập học vào Trường.

 

2. Kế hoạch tổ chức.

Thời gian                        Nội dung                                            Thành phần                  Địa điểm   

Thứ tư (21/10 /2015)

08:00 -08:30

Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ, phát biểu chúc mừng tân sinh viên khóa 2015

-Ban Giám hiệu,

-Trưởng các đơn vị

Phòng A406

08:30 -11:30

- Phổ biến Qui định về nội qui học đường, đánh giá điểm rèn luyện, công tác sinh viên nội trú-ngoại trú.

- Phổ biến các qui định về chế độ và quyền lợi liên quan đến học sinh, sinh viên (học bổng, khen thưởng, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng sinh viên, việc làm sau tốt nghiệp,…)

- Phổ biến các qui định liên quan đến thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp; qui định thực tập doanh nghiệp, các mã qui ước; sử dụng thư viện…

-P. Đào tạo

-Giáo viên chủ nhiệm  các lớp khóa 2015

-Tất cả học sinh, sinh viên khóa 2015

 

 

 

 

 

13:30 -16:30

- Phổ biến, tuyên truyền và giáo dục Pháp luật cho học sinh, sinh viên.

- Chuyên gia

Thứ năm (22 /10/2015)

08:00 - 11:30

Nêu gương sáng học tập của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký

NGUT. Nguyễn Ngọc Ký

Phòng A406

13:30  - 16:30

Chương trình sinh hoạt Khoa/Bộ môn với sinh viên, bao gồm các nội dung:

-Giới thiệu Khoa/Bộ môn

-GVCN tổ chức bầu Ban cán sự lớp

-Chương trình, kế hoạch đào tạo từng nghề.

-Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

-Giao lưu với sinh viên khóa trước (nếu có)

Khoa Quản trị Kinh doanh

Tại Khoa

Khoa Cơ khí

Tại Khoa

Khoa Điện

Tại Khoa

Bộ môn Quản trị mạng máy tính

Tại BM

Thứ sáu (23/10/2015)

8h00 – 16h30

Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh sinh viên

- Cơ quan y tế

- Bộ phận Y tế

- Học sinh, sinh viên khóa 2015

Văn phòng Đoàn Thanh niên A112

Thứ bảy (24/10/2015)
8h00 – 16h30 Hoạt động ngoại khóa the kế hoạch chi tiết của Đoàn Thanh niên

- Đoàn Thanh niên

- Học sinh, sinh viên khóa 2015

Khuôn viên trường

 

3. Phân công nhiệm vụ

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm

 1

Chuẩn bị âm thanh và vệ sinh Phòng A406.

P. TCHC-TB

Chị Như

 2

Tập trung và ổn định học sinh sinh viên ở Phòng A406.

Phòng Đào tạo

Anh Long

 3

Điểm danh (bằng cách cho ký tên vào danh sách theo buổi)

Phòng Đào tạo

Chị Ngân

 4

Chuẩn bị các nội dung và phổ biến cho học sinh, sinh viên  theo kế hoạch trên.

Phòng Đào tạo

Anh Thành, Anh Long

 5

Chuẩn bị các nội dung để sinh hoạt với học sinh, sinh viên, phân công các giáo viên chủ nhiệm bầu Ban cán sự lớp.

Các Khoa/Bộ môn

 

Trưởng các khoa/bộ môn

 6

Liên hệ mời Chuyên gia Phổ biến và giáo dục Pháp luật

Phòng Đào tạo

Anh Long

 7

- Liên hệ Cơ quan y tế để tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên

-Thu tiền khám sức khỏe của sinh viên

(số tiền: 40.000 đồng)

-Làm hợp đồng khám sức khỏe với cơ quan Y tế

-Bố trí nơi khám sức khỏe

P. TCHC-TB,

Đoàn TN

Chị Phượng, Anh Phương

 8

Xây dựng thời khóa biểu học tập học kỳ 1 năm học (2015-2016) và thông báo cho học sinh, sinh viên

P. Đào tạo

Anh Thành

 

5. Trách nhiệm của Học sinh, sinh viên:

-       Phải tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi học sinh hoạt đầu khóa.

-       Mặc đồng phục, không sử dụng điện thoại trong giờ học.

 

Lưu ý: Học sinh, sinh viên nào không tham gia học sinh hoạt đầu khóa sẽ bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cảnh cáo và phải học lại lần hai.

 

       Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho các giảng viên, nhân viên trong đơn vị mình được biết, đồng thời triển khai thực hiện.

                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                          

-       BGH “để chỉ đạo”;

-       Các đơn vị “để triển khai thực hiện”;                                                         

-       Lưu TCHC-TB, ĐT.                                                           

       Trần Hữu Lịch     


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP