Thông báo họp toàn thể ký túc xá Học kỳ 1 Ngày:07/11/2015

             

 

 

THÔNG BÁO

       V/v họp toàn thể KTX học kỳ I

     (Năm học 2015-2016)

 

- Căn cứ vào kế hoạch của phòng đào tạo số 59 ngày 04/11/15

- Căn cứ vào tình hình quản lý hợp đồng ở tại KTX, học kỳ II năm học 2014 - 2015.

- Căn cứ vào danh sách đăng ký ở nội trú KTX học kỳ I năm học (2015-2016).

- Mục đích để xác định được số lượng sinh viên đăng ký để xếp phòng học kỳ I.

- Căn cứ tình hình ANTT ở khu KTX trong những ngày vừa qua.

Ban Quản lý thông báo đến tất cả sinh viên đang nội trú ở KTX :

Đúng 17h00 ngày 09 tháng 11 năm 2015 phải có mặt tại phòng 406 để dự cuộc họp KTX đầu kỳ.

Tất cả những trường hợp không chấp hành, vắng mặt mà không có lý do chính đáng , sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm cuối học kỳ.

Nhận được thông báo này, yêu cầu tất cả sinh viên chấp hành nghiêm túc.

 

                                                                                                      KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

                                                                                                     

                                                                                                                 Đinh Bá Hách


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP