Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu Giáo trình lưu hành nội bộ Ngày:19/06/2017

 

TRƯỜNG CĐN CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Số: 02/TB-TT.TT-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 19 tháng 06 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng cơ sở dữ liệu Giáo trình lưu hành nội bộ

 

 

       Để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu  của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong toàn trường. Trung tâm Thông tin – Thư viện đã thực hiện xây dựng hoàn thành Cơ sở dữ liệu Giáo trình lưu hành nội bộ.

Các giáo viên, sinh viên được phép truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu theo đường link sau http://dongan.edu.vn/tailieu/index.php . Để đọc được tài liệu đề nghị các giáo viên và sinh viên sử dụng  tài khoản email cá nhân đã được cung cấp trong hệ thống mail nội bộ (@dongan.edu.vn).

       Đề nghị Quý thầy, cô trưởng các khoa bộ môn, các giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng các lớp thông báo đến sinh viên truy cập khai thác nguồn cơ sở dữ liệu này. Mọi thắc mắc về việc sử dụng liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Hải Long_Trung tâm Thông tin – Thư viện, điện thoại 0946445789, email hailong@dongan.edu.vn

       Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                                                        

-  Các Khoa chuyên môn;

-  GVCN “thực hiện”;

-  Lưu: TT.TT-TV.                                                     

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

 

 

 


Nguyễn Hải Long


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP