Giới thiệu Website cung cấp dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu khoa học về kinh tế Ngày:14/06/2019

1. WorldBank.

Truy cập: https://data.worldbank.org/

2. Tổng cục thống kê.

Truy cập: http://www.gso.gov.vn/

3. Website các bộ/ngành thuộc chính phủ:

- Bộ Tài chính.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Bộ Công thương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ngân hàng Nhà nước.

Đây là nguồn cơ sở dữ liệu truy cập mở, miễn phí, nhiều lĩnh vực. Các chuỗi số liệu được tổ chức theo quý, theo năm, thực sự là nguồn tư liệu cần thiết cho các nghiên cứu định lượng sử dụng số liệu thứ cấp.

 

 

Hải Long (Tổng hợp)


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP