Thông báo nhắc nhở các Chi đoàn chưa đóng đoàn phí năm học 2015 – 2016 và năm học 2016 – 2017. Ngày:24/08/2017

THỊ ĐOÀN DĨ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

***

Số:12/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Bình Dương, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO 

V/v Nhắc nhở các Chi đoàn chưa đóng đoàn phí  

Năm học 2015 – 2016 và năm học 2016 – 2017.

 

    Căn cứ thông báo số 05/TB-ĐTN ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2017 của BTV Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An về việc thu đoàn phí năm học  2016 – 2017. Nay Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Chi đoàn nội dung cụ thể như sau:

 

    Các Chi đoàn chưa nộp đoàn phí năm học 2015 – 2016: CD151CG1, CD151CG2, CD151CD, CD151QM.

 

    Các Chi đoàn chưa nộp đoàn phí năm học 2016 – 2017: CD151CG1, CD151CG2, CD151CD, CD151QM, CD151NH, CD161CG, CD161OT1, CD161OT2, CD161DT, CD161QM.

 

    Ban Thường vụ Đoàn trường nhắc nhở các Chi đoàn trên thực hiện nghiêm túc việc thu và nộp đoàn phí về Đoàn trường (Đ/c: Phan Thị Minh Hạnh – 090 759 50 37 – Phòng Đối ngoại) trước ngày 02/9/2017.

   

    Mức thu đoàn phí đối một Đoàn viên là 24.000 đồng/năm.

    

    Đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đôn đốc và nhắc nhở Chi đoàn thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- Các Chi đoàn;

- Lưu VP./. 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Lê Đức Hoàng


 
 

.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP