Hướng dẫn Công tác tổ chức Đại hội đoàn viên Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Ngày:08/09/2017

 

 

THỊ ĐOÀN DĨ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Bình Dương, ngày 08 tháng 9 năm 2017


HƯỚNG DẪN

Công tác tổ chức Đại hội đoàn viên tại các Chi đoàn

trực thuộc Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

 


I. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LÀ GÌ?

Đại hội Chi đoàn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với tất cả các đoàn viên của Chi đoàn. Qua đó, Đại hội Chi đoàn còn tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành mới để lãnh đạo Chi đoàn giữa hai kỳ Đại hội.

 

II. NHIỆM KỲ, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG BAN CHẤP HÀNH:

1. Nhiệm kỳ: Đối với các Chi đoàn là 01 năm tổ chức Đại hội 01 lần.

2. Hình thức: Tổ chức Đại hội đoàn viên.

3. Thời gian: 01 buổi, chọn thời điểm phù hợp để đoàn viên tham dự đầy đủ (ít nhất 2/3 đoàn viên tham dự thì Đại hội mới có giá trị).

4. Địa điểm: Chi đoàn chủ động liên hệ Văn phòng Đoàn trường trước 03 ngày để được bố trí phòng họp.

5. Số lượng Ban Chấp hành :

- Chi đoàn có từ 03 đến 08 đoàn viên: Bầu Bí thư (nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 đồng chí là Phó bí thư).

- Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở lên: Bầu Ban Chấp hành từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có Bí thư, Phó bí thư và từ 01 đến 03 ủy viên Ban Chấp hành.

* Lưu ý: Về số lượng ủy viên trong Ban Chấp hành phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn trường.

 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI: Căn cứ định hướng chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn trường, Ban Chấp hành Chi đoàn có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội: Mục đích, yêu cầu, nội dung, phân công công tác tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện, …(tự xây dựng)

- Xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh (mẫu 01).

- Xây dựng kịch bản chi tiết của Đại hội đoàn viên Chi đoàn (mẫu 02).

- Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới, các báo cáo phục lục có liên quan (mẫu 03), báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành (mẫu 04) và dự thảo Nghị quyết Đại hội (mẫu 05).

- Văn nghệ, chiếu phim, triển lãm, trò chơi, … (nếu có)

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và nội dung khác: Phòng, trang trí, âm thanh – ánh sáng, dự trù kinh phí, thư mời, …

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Phải đảm bảo nội dung và trình tự diễn ra các nội dung hợp lý, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của Đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, gồm 03 phần:

1. Phần khai mạc Đại hội:

- Tập trung đoàn viên, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.

- Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca; Đoàn ca; Phút mặc niệm).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bầu Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch đại hội) và Thư ký Đại hội.

2. Phần điều hành Đại hội:

- Báo cáo thẩm tra tư cách đoàn viên tham dự Đại hội (có biểu quyết, mẫu 06).

- Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội (có biểu quyết, mẫu 07).

- Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban Chấp hành.

- Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, báo cáo kiểm điểm.

- Ban Chấp hành cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

- Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành mới:

+ Trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (có biểu quyết).

+ Thảo luận, đề cử, ứng cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Chốt lại số lượng, danh sách ứng cử viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (có biểu quyết).

+ Bầu tổ bầu cử (có biểu quyết). Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban Chấp hành mới ra mắt.

- Đại hội tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn trường (nếu có):

+ Thông qua công văn phân bổ đại biểu của Đoàn trường.

+ Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử. Tiến hành bầu cử, công bố kết quả.

- Đại diện CVHT/GVCN và Đoàn trường phát biểu chỉ đạo.

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

3. Phần bế mạc Đại hội: Chào cờ bế mạc (không hát Quốc ca). 


V. CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI VÀ QUY TRÌNH BẦU CỬ:

1. Tiêu chuẩn Ban Chấp hành Chi đoàn: Phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công, am hiểu, định hướng và gắn bó với thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường và Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình đoàn viên, thanh niên tại Chi đoàn.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

- Có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động đoàn viên, thanh niên, am hiểu về tình hình thực tế của Chi đoàn.

- Có điểm học tập trung bình đạt từ 6.5 trở lên và không có môn học, thi lại.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của trường và xã hội phục vụ cho công tác tổ chức Đoàn.

2. Phương pháp và quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành:

- Ban Chấp hành Chi đoàn đánh giá kết quả hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua, từ đó rút ra những kinh nghiệm, những cơ sở để cụ thể hóa tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu của Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới (theo đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới).

- Hướng dẫn đoàn viên thảo luận và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới (nên tiến hành trước khi diễn ra Đại hội chính thức).

- Tổng hợp danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa mới, lập hồ sơ và tiến hành xác minh đối với những trường hợp cần thiết.

- Báo cáo xin ý kiến của Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm và Đoàn trường về dự kiến nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

- Hoàn chỉnh danh sách dự kiến bầu vào Ban Chấp hành khóa mới để Chủ tịch Đại hội (đoàn Chủ tịch Đại hội) giới thiệu hoặc cung cấp khi Đại hội yêu cầu (mẫu 08).

* Lưu ý: Đối với các trường hợp tự ứng cử, hồ sơ ứng cử phải gửi cho Ban Chấp hành Chi đoàn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội (có thể liên hệ Văn phòng Đoàn trường để được hướng dẫn cụ thể).

3. Quy trình bầu cử Ban Chấp hành khóa mới:

- Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội) trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội thảo luận đề án về: Yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (nên thảo luận trước khi diễn ra Đại hội chính thức, trong Đại hội chỉ tiến hành biểu quyết thông qua).

- Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

- Lấy biểu quyết của Đại hội về danh sách các ứng cử viên Ban Chấp hành khóa mới.

- Bầu Tổ kiểm phiếu. Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, nguyên tắc bầu cử, điều kiện trúng cử (mẫu 09), chuẩn bị phiếu bầu, hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đoàn viên.

- Đại hội tiến hành bầu cử, Tổ kiểm phiếu kiểm tổng số phiếu phát ra và thu về để báo cáo Đại hội.

- Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu (mẫu 10), báo cáo Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội) và công bố kết quả bầu cử cho Đại hội.

 

VI. CÁC BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tịch Đại hội (đoàn Chủ tịch Đại hội): Gồm những đoàn viên trong Chi đoàn, do Ban Chấp hành Chi đoàn giới thiệu. Đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội). Chủ tịch Đại hội (đoàn Chủ tịch Đại hội) điều hành mọi công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số (đối với Đại hội chỉ có Chủ tịch thì xin ý kiến của Đại hội).

- Nhiệm vụ: Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, nội quy đã được Đại hội quyết định; Quyết định việc lưu hành các tài liệu của Đại hội; Hướng dẫn Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; Điều hành công tác bầu cử.

- Số lượng: Từ 01 đến 03 đồng chí (đối với Chi đoàn có số lượng đoàn viên ít, chỉ biểu quyết 01 người làm Chủ tịch Đại hội).

- Cách biểu quyết: Ban Chấp hành Chi đoàn dự kiến danh sách Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội) để giới thiệu với Đại hội.

+ Nếu đoàn viên tham dự Đại hội không giới thiệu thêm nhân sự tham gia Chủ tịch Đại hội (đoàn Chủ tịch Đại hội), thì Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay một lần gồm cả số lượng và danh sách Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội).

+ Nếu đoàn viên tham dự Đại hội giới thiệu thêm nhân sự tham gia Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội), thì Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay từng nhân sự để lấy những người có tín nhiệm cao hơn trở xuống đến khi đủ số lượng do Đại hội quyết định.

2. Thư ký Đại hội: Gồm những đoàn viên trong Chi đoàn, do Ban Chấp hành Chi đoàn giới thiệu. Đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách Thư ký Đại hội.

- Nhiệm vụ: Ghi biên bản Đại hội, tổng hợp ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản kết luận, Nghị quyết của Đại hội; Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội; Quản lý và phát tài liệu của Đại hội theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Đại hội (đoàn Chủ tịch Đại hội); Thu nhận, bảo quản và gửi đến Ban Chấp hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

- Số lượng: Từ 01 đến 03 đồng chí (đối với Chi đoàn có số lượng đoàn viên ít, chỉ biểu quyết 01 người làm Thư ký Đại hội).

- Cách biểu quyết: Ban Chấp hành Chi đoàn dự kiến danh sách Thư ký Đại hội để giới thiệu với Đại hội. Tương tự như biểu quyết Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội).

3. Tổ kiểm phiếu: Gồm những đoàn viên trong Chi đoàn, do Ban Chấp hành Chi đoàn giới thiệu và không có tên trong danh sách ứng cử Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách Tổ kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ: Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử, điều kiện trúng cử và cách thức bỏ phiếu bầu cử trong Đại hội; Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; Phát phiếu trực tiếp cho đoàn viên tham dự Đại hội; Kiểm tra tổng số phiếu phát ra và thu về báo cáo Đại hội; Tiến hành kiểm phiếu bầu; Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ; Xem xét và báo cáo Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội) quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc có đơn thư khiếu nại về bầu cử trong Đại hội; Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội); Công bố kết quả bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Thư ký Đại hội để bàn giao cho Ban Chấp hành khóa mới.

- Số lượng: Từ 01 đến 03 đồng chí.

- Cách biểu quyết: Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội) dự kiến danh sách để giới thiệu với Đại hội. Tương tự như biểu quyết Chủ tịch Đại hội (hoặc đoàn Chủ tịch Đại hội).

 

VII. LIÊN TỊCH VỚI ĐOÀN TRƯỜNG, HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường (Ban Chấp hành Chi đoàn mang hồ sơ đến gặp đồng chí được phân công phụ trách Chi đoàn).

2. Thời gian: Trước 03 ngày khi diễn ra Đại hội chính thức.

3. Hồ sơ: 06 mẫu đính kèm (mẫu 01, 02, 03, 04, 07, 08) đã được thực hiện hoàn chỉnh theo tình hình của Chi đoàn và phiếu bầu.

 

VIII. HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT VÀ CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

- Đồng chí là Bí thư nhiệm kỳ cũ chủ trì Hội nghị và tiến hành bầu Bí thư, Phó bí thư và phân công công việc các Ủy viên Ban chấp hành (mẫu 11).

- Sau 03 ngày (kể từ ngày tổ chức Đại hội chính thức), Ban Chấp hành khóa mới nộp hồ sơ chuẩn y kết quả Đại hội bao gồm:

+ Công văn đề nghị chuẩn y kết quả Đại hội (mẫu 12).

+ 11 mẫu (từ mẫu 01 đến mẫu 12, trừ mẫu 02) được chỉnh sửa theo đúng tinh thần của Đại hội và Phiếu bầu cử của Đại hội.

+ Biên bản Đại hội đoàn viên Chi đoàn (mẫu 13).

- Chậm nhất 30 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ chuẩn y kết quả Đại hội), Đoàn trường sẽ ra quyết định công nhận kết quả Đại hội và Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới.

 

IX. BẦU ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG (Nếu có):

1. Tiêu chuẩn đại biểu: Thực hiện theo quyết định phân bổ của Đoàn trường.

2. Phương pháp và quy trình chuẩn bị nhân sự tham dự Đại hội Đoàn trường, quy trình bầu cử đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường: Thực hiện như V (Công tác nhân sự Đại hội và quy trình bầu cử, nhưng sử dụng mẫu 14 và mẫu 15).

 

*** Mọi thắc mắc và đóng góp, liên hệ văn phòng Đoàn trường gặp Đ/c Lê Đức Hoàng – Bí thư Đoàn trường (0906 895 863), Đ/c Lê Hoài - Phó Bí Thư Đoàn trường (0169 524 9188), Đ/c Nguyễn Vĩnh Hiệp - Phó Bí thư Đoàn trường (090 279 1750)

 

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Chi đoàn khi tiến hành tổ chức Đại hội phải thực hiện theo đúng nội dung, nguyên tắc và quy trình đã được nêu tại hướng dẫn này. Việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp với từng giai đoạn do Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức xem xét và quyết định.

 

 

Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH;

- BCH Đoàn trường;

- Các Chi đoàn;

- Lưu VP.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lê Đức Hoàng

 

- Tải biểu mẫu hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội TẠI ĐÂY


.:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP