Thông tin chuyên đề

Thang Trung Nguyen,  Thuan Thanh Nguyen, Dieu Ngoc Vo; An effective cuckoo search algorithm for large-scale combined heat and power economic dispatch problem; Neural Comput & Applic (2017). doi:10.1007/s00521-017-2941-8

Thuan Thanh Nguyen, Thang Trung Nguyen, Anh Viet Truong, Quyen Thi Nguyen, Tuan Anh Phung;Multi-objective electric distribution network reconfiguration solution using runner-root algorithm; Applied Soft Computing; http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2016.12.018.

Khoa Điện với bảng thành tích về Giải thường Nghiên cứu khoa học - Hội thi các cấp và Khen thưởng của Chủ tịch UBND Tình Bình Dương qua các học kỳ.

Thuan Thanh Nguyen, Hiep Ngoc Pham, Anh Viet Truong, Tuan Anh Phung, Thang Trung Nguyen; A Backtracking Search Algorithm for Distribution Network Reconfiguration Problem; AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Volume 371 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, pp 223-234

Trang: 1-2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP