LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ 4/9/2017 đến 9/9/2017

Thời gian Nội dung thực hiện Người thực hiện Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (ngày 4/9/2017)    
Sáng
- Chào Cờ Cả khoa Sân Trường 7h30
Khai mạc hội giảng Cả khoa Hội Trường 10h30
- Giảng dạy trên lớp T. Sơn A114  
Chiều - Chào Cờ Các lớp còn lại Sân Trường 15h45
Thứ ba (ngày 5/9/2017)    
Sáng - Giảng dạy trên lớp      
Chiều - Giảng dạy trên lớp T.Sơn A114  
Thứ tư (ngày 6/9/2017)    
Sáng - Giảng dạy trên lớp T.Sơn A114  
Chiều - Giảng dạy trên lớp T.Sơn A114  
Thứ năm (ngày 7/9/2017)    
Sáng - Giảng dạy trên lớp T.Thanh, Trung, Hoài A104, A114  
Chiều - Giảng dạy trên lớp      
Thứ sáu (ngày 8/9/2017)    
Sáng - Giảng dạy trên lớp      
Chiều - Giảng dạy trên lớp T.Sơn A114  
Thứ bảy (ngày 9/9/2017) 
Sáng - Giảng dạy trên lớp      
Chiều - Giảng dạy trên lớp T.Sơn A114  

.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP