LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

(Từ 30/10/2017 đến 04/11/2017)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

7h30 – 16h30

-Xử lý Danh sách sinh viên thi kết thúc môn lần 2 môn Anh văn 1 các nhóm Khóa 2017.

-Công việc liên quan đến điểm, theo dõi học lại của sinh viên.

-Ban hành DSSV đăng ký học lại bổ sung môn GDQP-AN

-Theo dõi nộp điểm của giáo viên; Cấp DSSV kiểm tra giữa kỳ; DSSV kết thúc cho giáo viên.

C Lượt

PĐT

- Sắp xếp giáo án

Quyên

PĐT

-Theo dõi tiến độ đào tạo

-Ban hành lịch thi đợt 4, Xếp lịch thi (tiếp theo)

C Hương

PĐT

Thứ 3

7h30 – 16h30

-Tìm hiểu phần mềm mới.

-Làm báo cáo theo công văn số 2839

-Theo dõi nộp điểm của giáo viên; Cấp DSSV kiểm tra giữa kỳ, kết thúc cho giáo viên.

-Công việc liên quan đến điểm, theo dõi học lại của sinh viên.

C Lượt

PĐT

- Hoàn thiện việc kí kết hợp đồng thỉnh giảng

Quyên

PĐT

-Theo dõi tiến độ đào tạo

-Xếp lịch thi (tiếp theo)

C Hương

PĐT

Thứ 4

7h30 – 16h30

- Tìm hiểu phần mềm mới để mở lớp đăng ký học lại

-Làm báo cáo theo công văn số 2839

-Theo dõi nộp điểm của giáo viên; Cấp DSSV kiểm tra giữa kỳ, kết thúc cho giáo viên.

-Công việc liên quan đến điểm, theo dõi học lại của sinh viên.

C Lượt

PĐT

- Sao in đề thi

- Trực thư viện

Quyên

PĐT

TV

-Theo dõi tiến độ đào tạo

-Xếp lịch thi (tiếp theo)

C Hương

PĐT

Thứ 5

 

-Tìm hiểu phần mềm mới để mở lớp đăng ký học lại

-Làm báo cáo theo công văn số 2839

-Theo dõi nộp điểm của giáo viên; Cấp DSSV kiểm tra giữa kỳ, kết thúc cho giáo viên.

-Công việc liên quan đến điểm, theo dõi học lại của sinh viên.

C Lượt

PĐT

-Sao in đề thi

-Trực thư viện

Quyên

PĐT

TV

-Theo dõi tiến độ đào tạo

-Xếp lịch thi (tiếp theo)

C Hương

PĐT

Thứ 6

 

-Tìm hiểu phần mềm mới để mở lớp đăng ký học lại

-Làm báo cáo theo công văn số 2839

-Theo dõi nộp điểm của giáo viên; Cấp DSSV kiểm tra giữa kỳ, kết thúc cho giáo viên.

-Công việc liên quan đến điểm, theo dõi học lại của sinh viên.

C Lượt

PDT

-Sắp xếp giáo án

-Trực thư viện

Quyên

PĐT

TV

-Theo dõi tiến độ đào tạo

-Tổng hợp lịch thi (tiếp theo)

- Tổng hợp báo cáo theo công văn số 2839

C Hương

PĐT

Thứ 7

7h30 – 16h30

-Làm báo cáo theo công văn số 2839

-Theo dõi nộp điểm của giáo viên; Cấp DSSV kiểm tra giữa kỳ, kết thúc cho giáo viên.

-Công việc liên quan đến điểm, theo dõi học lại của sinh viên.

C Lượt

PĐT

-Theo dõi tiến độ đào tạo

-Tổng hợp lịch thi (tiếp theo)

- Tổng hợp báo cáo theo công văn số 2839

C Hương

PĐT

- Làm biên bản thanh lí hợp đồng thỉnh giảng

Quyên

PĐT


.:Trở lại:.
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP