LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ 18/12/2017 đến 23/12/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

Sáng

Làm việc theo kế hoạch

GV

A317

Chiều

Dạy lớp CD161KS

C. Xuân

A320

Thứ 3

Sáng

7h30-11h30: Dạy Nghiệp vụ CBMA Á

C.Phương

bếp

Chiều

12h30: dạy Xây Dựng Thực Đơn

12h30- 16h30: Dạy Nghiệp vụ CBMA

C.Phương

C. Thảo

A318

Bếp

Thứ 4

Sáng

7h30-11h30: Dạy Văn Hoá Ẩm Thực

Dạy lớp CD161KE

10h45: Sinh hoạt lớp CD151KS

C.Phương

C Thùy

C. Xuân

A318

A315

A414

Chiều

12h30- 16h30: Dạy Nghiệp vụ CBMA

C. Thảo

Bếp

Thứ 5

Sáng

Dạy lớp CD151KS

Dạy NVCBM Âu lớp TC161NH1

C. Xuân

C. Nghiêm

A320

Bếp

Chiều

Dạy NVCBM Âu lớp TC161NH1

C. Nghiêm

bếp  

Thứ 6

Sáng

7h30-11h30: Dạy Nghiệp vụ CBMA Á

C.Phương

bếp

Chiều

Dạy NVCBM Âu lớp TC161NH1

C. Nghiêm

bếp

Thứ 7

Sáng

Dạy lớp CD151KE

C Thùy

A308

Chiều

Dạy NVCBM Âu lớp TC161NH

C. Nghiêm


bếp.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP