Nghiệp vụ thư viện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện. Xem chi tiết

Xác định các bước tiến hành xử lý nghiệp vụ tài liệu giấy để: Thống nhất trong thư viện - Đúng chuẩn nghiệp vụ thư viện - Tổ chức, lưu trữ tài liệu một cách khoa học.

Xác định các bước tiến hành xử lý tài liệu điện tử để:
+ Xử lý tài liệu điện tử thống nhất trong thư viện.
+ Xử lý tài liệu điện tử đúng chuẩn nghiệp vụ thư viện.
+ Tạo lập biểu ghi thư mục đúng chuẩn nghiệp vụ thư viện.
+ Xây dựng, tổ chức, phát triển Thư viện điện tử.

Trang: 1-2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP