Sinh viên tiêu biểu

Căn cứ theo Quyết định số 43/QĐ-CĐNCNCĐA và số 44/QĐ-CĐNCNCĐA, Khoa QTKD thông báo danh sách sinh viên được khen thưởng như sau:

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP