Tài liệu tham khảo

Service charge là khoản tiền phí dịch vụ. Khoản tiền này không phải là tiền thưởng của khách sạn cho nhân viên....

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng

Trang: 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP