Đào tạo

Quyết định này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, kể cả trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học)

Văn bản này quy định công tác tổ chức, quản lý, đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp, Khoa, Bộ môn đối với sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An thời gian trước, trong và sau khi thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Văn bản này qui định việc tổ chức thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề, trình độ sơ cấp nghề hệ chính qui đối với sinh viên, học sinh, người học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.

Văn bản này quy định về quy trình tổ chức giao nhận bảng điểm thi, kiểm tra, vào điểm, xử lý điểm của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.

Trang: 1

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP