Công tác HSSV

Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-CĐNCNCĐA-HSSV, ngày 29/ 3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.

Sinh viên nghỉ không phép từ 01 -> 05 buổi trong tháng: Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) họp lớp yêu cầu sinh viên viết bản tự kiểm điểm cam kết không tái phạm.

Qui định này qui định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lí công tác học sinh, sinh viên; khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh, sinh viên. Qui định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.

Qui định này qui định việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm, phân loại kết quả và qui trình đánh giá kết quả rèn luyện, tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá.

Trang: 1-2

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP