Thông báo học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh dành cho sinh viên khóa 2014


  Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2014-2015, Thời khóa biểu chi tiết học tập môn GDQP-AN từ ngày 19/01/2015 – 31/01/2015. Phòng Đào tạo thông báo thông báo tới sinh viên Khóa 2014 và sinh viên học lại môn học, như sau:

   - Thực hiện nghiêm túc thời gian theo đúng Thời khóa biểu đã ban hành;

   - Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy học tập, tác phong, giờ giấc… của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng;

   - Mỗi sinh viên chuẩn bị trước 50.000đ đóng tiền thế chân quân phục. Nếu tiểu đội nào làm mất quân phục sẽ trừ theo quy định vào số tiền thế chân của từng tiểu đội.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung của thông báo, các giáo viên chủ nhiệm lưu ý nhắc nhở các em thực hiện đúng quy định.