Quy định chuẩn đầu ra về CNTT


 

QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1Quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

        Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT: “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT)” của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 28/04/2014, thông tư này quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT bao gồm:

  • Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;
  • Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

 

        Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản bao gồm 06 mô đun sau:

STT

Tên mô đun

Nội dung vắn tắt

Hiểu biết về CNTT cơ bản

Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT, cơ bản về an toàn thông tin…

2

Sử dụng máy tính cơ bản

Làm việc với hệ điều hành, quản lý file/folder, sử dụng một số phần mềm tiện ích (nén/giải nén, diệt virus…), sử dụng tiếng Việt trên máy tính.

Xử lý văn bản cơ bản

Ms Word cơ bản

Sử dụng bảng tính cơ bản

Ms Excel cơ bản

Sử dụng trình chiếu cơ bản

Ms PowerPoint cơ bản

Sử dụng Internet cơ bản

Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang web, gửi nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin…

        
        Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao bao gồm 09 mô đun sau:

STT

Tên mô đun

Nội dung vắn tắt

Xử lý văn bản nâng cao

Ms Word nâng cao

Sử dụng bảng tính nâng cao

Ms Excel nâng cao

Sử dụng trình chiếu nâng cao

Ms PowerPoint nâng cao

Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Ms Access

Thiết kế đồ họa hai chiều

Phần mềm CAD

Biên tập ảnh

Phần mềm xử lý ảnh số

Biên tập trang thông tin điện tử

Xây dựng Website tĩnh

An toàn, bảo mật thông tin

Cách phòng chống virus, sử dụng web an toàn, bảo mật mạng không dây…

Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

Phần mềm quản lý dự án, ví dụ: Ms Project…

        
        Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả 06 mô đun trong phần cơ bản. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 03 mô đun trong số 09 mô đun phần nâng cao.

Xem chi tiết tại đây : Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT

2. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

       Theo thông tư số: 07/2015/TT-BGDĐT “Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 16/04/2015.

        Tại điều 5. “Yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học” quy định: …người học phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành…

Xem chi tiết tại đây : Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT