Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)


 

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG

NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2.5 NĂM

TT

Tên môn học, mô đun đào tạo

Số
 tín chỉ

Số giờ

Học kỳ

TS

LT

TH

1

2

3

4

5

1

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

58

17

75

 

 

 

 

2

Pháp luật

2

30

21

9

30

 

 

 

 

3

Giáo dục thể chất 1

1

30

2

28

30

 

 

 

 

4

Anh văn 1

3

60

30

30

60

 

 

 

 

5

Nhập môn công nghệ thông tin

3

75

25

50

75

 

 

 

 

6

Tin học văn phòng

3

75

25

50

75

 

 

 

 

7

Lắp ráp và cài đặt máy tính

4

90

20

70

90

 

 

 

 

8

Lập trình C++

3

60

20

40

60

 

 

 

 

9

Cơ sở dữ liệu

3

75

25

50

75

 

 

 

 

10

Giáo dục thể chất 2

1

30

2

28

 

30

 

 

 

11

Anh văn 2

3

60

30

30

 

60

 

 

 

12

Lập trình hướng đối tượng

3

75

25

50

 

75

 

 

 

13

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

60

25

35

 

60

 

 

 

14

Xử lý ảnh (Photoshop)

3

75

20

55

 

75

 

 

 

15

Thiết kế ứng dụng trực quan

4

90

30

60

 

90

 

 

 

16

Hệ quản trị CSDL SQL Server

3

75

25

50

 

75

 

 

 

17

Mạng máy tính

4

75

30

45

 

75

 

 

 

18

Anh văn 3

3

60

30

30

 

 

60

 

 

19

Chính trị

5

90

60

30

 

 

90

 

 

20

Phân tích hệ thống thông tin

2

45

15

30

 

 

45

 

 

27

Thiết kế đồ họa (Adobe Illustrator)

3

75

25

50

 

 

75

 

 

21

Đồ họa website

3

60

20

40

 

 

60

 

 

22

Thiết kế Website căn bản

4

90

25

65

 

 

90

 

 

24

Hệ điều hành Window Server

3

75

25

50

 

 

75

 

 

25

Anh văn chuyên ngành CNTT

3

60

30

30

 

 

 

60

 

23

Lập trình Cơ sở dữ liệu

4

90

30

60

 

 

 

90

 

28

Thương mại điện tử

3

60

20

40

 

 

 

60

 

29

An toàn và bảo mật thông tin

2

45

15

30

 

 

 

45

 

30

Hệ điều hành Linux

2

45

10

35

 

 

 

45

 

26

Thiết kế Website nâng cao

4

90

25

65

 

 

 

90

 

31

Xây dựng phần mềm quản lý

4

90

30

60

 

 

 

90

 

32

Thực tập sản xuất

15

675

5

670

 

 

 

 

675

Tổng cộng:

110

2760

778

1982

570

540

495

480

675