Quản trị mạng máy tính


 

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG

NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2.5 NĂM

TT

Tên môn học, mô đun đào tạo

Số
tín chỉ

Số giờ

Học kỳ

TS

LT

TH

1

2

3

4

5

1

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

58

17

75

 

 

 

 

2

Pháp luật

2

30

21

9

30

 

 

 

 

3

Giáo dục thể chất 1

1

30

2

28

30

 

 

 

 

4

Nhập môn công nghệ thông tin

3

75

25

50

75

 

 

 

 

5

Anh văn 1

3

60

30

30

60

 

 

 

 

6

Tin học văn phòng

3

75

25

50

75

 

 

 

 

7

Cơ sở dữ liệu

3

75

25

50

75

 

 

 

 

8

Lắp ráp và cài đặt máy tính

4

90

20

70

90

 

 

 

 

9

Xử lý ảnh (Photoshop)

3

75

20

55

 

75

 

 

 

10

Quản lý thiết bị ngoại vi

2

45

10

35

 

45

 

 

 

11

Giáo dục thể chất 2

1

30

2

28

 

30

 

 

 

12

Hệ điều hành Linux

2

45

10

35

 

45

 

 

 

13

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

3

75

20

55

 

75

 

 

 

14

Anh văn 2

3

60

30

30

 

60

 

 

 

15

Mạng máy tính

4

75

30

45

 

75

 

 

 

16

Điện tử căn bản

2

45

15

30

 

45

 

 

 

17

Vẽ kỹ thuật (AutoCad)

1

30

8

22

 

30

 

 

 

18

Lập trình C++

3

60

20

40

 

 

60

 

 

19

An toàn mạng

2

45

10

35

 

 

45

 

 

20

Thiết kế đồ họa (Adobe Illustrator)

3

75

25

50

 

 

75

 

 

21

Đồ họa website

3

60

20

40

 

 

60

 

 

22

Anh văn 3

3

60

30

30

 

 

60

 

 

23

Chính trị

5

90

60

30

 

 

90

 

 

24

Thiết kế Website căn bản

4

90

25

65

 

 

90

 

 

25

Quản trị mạng 1

4

90

25

65

 

 

90

 

 

26

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

60

25

35

 

 

 

60

 

27

Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

4

90

20

70

 

 

 

90

 

28

Thương mại điện tử

3

60

20

40

 

 

 

60

 

29

Anh văn chuyên ngành CNTT

3

60

30

30

 

 

 

60

 

30

Biên tập phim ảnh

3

75

25

50

 

 

 

75

 

31

Quản trị mạng 2

4

90

25

65

 

 

 

90

 

32

Thiết kế Website nâng cao

4

90

25

65

 

 

 

90

 

33

Thực tập sản xuất

15

675

5

670

 

 

 

 

675

Tổng cộng:

110

2760

741

1349

510

480

570

525

675