Thông báo thời gian tổ chức thi tốt nghiệp khóa 2014-2017 Ngày:06/06/2017

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐN CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64/TB-CĐNCNCĐA

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp khóa 2014-2017

 

       Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp ngày 02/6/2017;

       Nhà trường thông báo các mốc thời gian tổ chức thi tốt nghiệp khóa 2014-2017 như sau:

Stt

Nội dung

Thời gian

Ngày

1         

Bắt thăm đề thi tốt nghiệp

15:00

09/6/2017

2         

Chủ tịch Hội đồng mở đề thi để Thư ký Hội đồng sao in

 

24/6/2017

3         

Công bố đề thi: Thực hành nghề

 

26/6/2017

4         

Thi tốt nghiệp Lý thuyết nghề

8:00

03/7/2017

5         

Thi tốt nghiệp Thực hành nghề

8:00

05/7/2017

6         

Thi tốt nghiệp Chính trị

14:00

08/7/2017

Yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến cho các giảng viên, sinh viên tham dự kỳ thi biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

-  Khoa/BM;

-  Lưu: TCHC-TB, ĐT.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

  

 ThS. Phạm Tấn Khoa

 

     


.:Trở lại:. 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

fanpage dong an

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP